tiistai 17. huhtikuuta 2012

Benchmarkkausta ja uusia ideoita opetukseen

Viime kuukaudet on vierahtäneet hankkeen järjestämien benchmarking-tilaisuuksien ja resurssiopettajuuden parissa.Tammikuun puolesta välistä maaliskuun puoleen väliin järjestettiin yhteensä 13 tilaisuutta, joihin Tampereen kaupungin päivähoidon ja perusopetuksen opettajilla oli mahdollista ilmoittautua mukaan. Osallistujia tuli mukaan vaihtelevasti: samalla kun muutama tilaisuus jäi vaille yhtään osallistujaa, täytyi animaatiopajojen osallistujamäärää rajoittaa 12 ihmiseen. Opettajia oli yhteensä mukana nelisenkymmentä, joista suurin osa oli luokanopettajia.
"Tällainen päivä piristää!"
Tässä muutamia ajatuksia benchmarking-tilaisuuksista kerätystä palautteesta:
Tilaisuuteen oli lähdetty mukaan lähinnä käytännönläheisten aiheiden takia ja halusta nähdä miten toiminta toteutetaan arjessa. Toisaalta haluttiin myös laajentaa omaa tvt-osaamista. Lisäksi mukana oli monia opettajia, jotka ovat mukana Tampereen kaupungilla järjestettävässä Joustava esi- ja alkuopetus -hankkeessa tai sen jatkossa Esi- ja alkuopetuksen kehittämisprojektissa. Opettajat olivat siis katsomassa miten tieto- ja viestintätekniikan avulla toteutetut toimintamallit sopivat yhteistyön järjestämiseen tai tvt välineeksi yhteistyöhön.

"Tilaisuus oli iloinen yllätys. Sain siitä enemmän kuin odotin. Tietoni karttuivat ja lisäksi sain intoa omaan opetukseeni."
"Sain kahdessa ja puolessa tunnissa paljon tietoa, lisäksi taisin "verkostoitua" parin ihmisen kanssa."

Palautteenantajat olivat tyytyväisiä tilaisuuden käytännönläheisyyteen ja siihen, että se antoi mahdollisuuden rauhassa keskustella kollegoiden kanssa muiden koulujen ja päiväkotien tilanteista. Seurattavien oppituntien jälkeen käytiinkin hyvin hedelmällisiä pedagogisia keskusteluita.

Mistä innostuit ja mitä opit benchmarking-tilaisuudessa?
"Että täytyy luottaa lapsiin ja siihen, että he ovat pitkällä mediataidoissaan. Tunnit olivat mukavan leppoisia ja hyvin suunniteltuja!"
"Jos resurssit on kunnossa - sekä aikuisresurssi että laitteisto, niin opetus voi olla todella joustavaa ja lapsilähtöistä. Oppilaat oppivat itsenäisiä taitoja tuettuna."
Osallistujat kertoivat palautteessaan saaneensa tilaisuudesta motivaatiota ja innostusta omaan työhönsä. Moni aikoi tai ainakin haluaisi kokeilla toimintaa myös omalla työpaikallaan, mutta monet myös kokivat laitekannan olevan siihen riittämätön. Ohjeet olivat hyvät, mutta koko työyhteisön porukalle toivottiin lisäkoulutusta ja lisää laitteita käyttöön.

Benchmarkkaus koettiin antoisaksi ja tehokkaaksi tavaksi oppia uutta, sillä useat ideat ovat suoraan siirrettävissä omaan luokkaan ja "... puhuminen vertaisten kanssa on aina motivoivaa". Benchmarkkauksessa ja vertaisen kanssa keskustellessa arjen realiteetit tulevat paremmin esille kuin virallisissa koulutuksissa istumalla. Toiselta voi aina oppia jotain uutta, varsinkin kun työssään niin helpposti jää toistamaan samaa vanhaa kaavaa.
"Pidin oikein virkistävänä ja innostavana tapana oppia uutta. Oppi jää käytännössä nähtynä ja koettuna paljon paremmin mieleen ja innostaa esimerkin nähtyä myös itse kokeilemaan samaa ja ehkä kehittelemään ideaa eteenpäin."

Benchmarking-tilaisuuksissa puhuttiin paljon myös vertaisopettajuudesta sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyön mahdollisuuksista. Opettajat pohdiskelivat, että koulutyöskentely on menossa koko ajan enemmän luokkarajoja rikkovaan työskentelytapaan, jolloin myös opettajien välinen yhteistyö on välttämätöntä. Opettajien väliset palkkitunnit ovatkin yleistymässä, mutta vertaiopettajuuden sujuvuus riippuu pitkälti persoonista ja kemioiden kohtaamisesta. Koulun tai päiväkodin johtajan roolia korostettiin yhteisopettajuuden järjestelemisessä, mutta koska yhteistä aikaa on yleensä vähän, vaatii yhteistyön toteuttaminen opettajilta henkilökohtaista tahtotilaa sen toteuttamiselle.Opettajan työ on perinteisesti nähty hyvin autonomisena ja oma luokkatila omana alueena ja lisäksi opettajan pedagoginen vapaus sanelee opetustapoja. Jaettu opettajuus on vielä melko vieras käsite kouluille ja yhteistyö tai vertaisopettajuus lähinnä erityisten päivien tai pajojen varassa.Toiveissa on vertaisopettajuuden lisääntyminen esimerkiksi tämän kokeilun hyvien tulosten innoittamana. Rehtoreilta ja johtajilta toivottaisiin aikaraameja ja ohjeistusta yhteistyön järjestämiselle.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä vaikeutena vaikuttaa olevan aikapula ja eskarin ja alkuopetuksen etäisyys toisistaan. Monelta esiopettajalta tuli palautetta, että esiopetuksen puolella ollaan valmiita ja innokkaita yhteistyöhön, mutta koulun puolelta on vaikea saada vastakaikua toiminnan aloittamiselle.Vaikka yhden päivän yhteisellä suunnittelukokouksella saataisiinkin yhteinen vuosisuunnitelma aikaiseksi, tarvitaan yhteistyölle myös aikaraamit ja säännölliset kokoontumiset opettajille. Yhteistyön kehittämistä hidastaa henkilöstövaihdokset, jolloin tuntuu, että yhteistyö on aloitettava alusta joka vuosi. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöllä on mahdollista helpottaa esioppilaiden kouluun siirtymistä, kun koulun tilat, opettaja(t) ja osa oppilaista on jo eskariajalta tuttuja. Yhteistyö helpottaa myös ensimmäisen luokan opettajaa, kun tuleva oppilasaines on jo ennestään tuttua.

"Etukäteen en olisi uskonut, että voisin itsekin toteuttaa tällaista. Nyt voin."
Hankkeen tarjoaman benchmarking-mahdollisuuden sekä resurssiopettajuuden tarkoituksena oli tarjota opettajille matalan kynnyksen mahdollisuus tutustua tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja saada helppoja malleja myös oman opetuksen osaksi. Kevään toiminnan tulokset ovat olleet oikein mieltä lämmittäviä, mutta myös inspiroivia ja paljon antavia. E-lomakkeella kerätyn palautteen lisäksi benchmarking-toiminnan ja resurssiopettajuuden yhteydessä on haastateltu hankeopettajia sekä osallistujia vertaisopettajuudesta ja toteutetun toiminnan kannattavuudesta uuden oppimisen näkökulmasta. Näiden pohjalta valmistuu ensi syksynä hankeelle pro gradu -tutkielma aiheenaan vertaisopettajuus.

Sitten muihin aiheisiin. Käykää katsomassa hankkeen verkkosivuilta uudistettu Pedagogiset mallit -sivu, joka tarjoaa malleja, esimerkkejä, valmiita työpohjia ja videoita oman opetuksen elävöittämiseksi tieto- ja viestintätekniikan avulla.
Neljä hankeopettajaamme lähti viime sunnuntaina 15.4 viikoksi Italian Anconaan TACCLE:n järjestämälle e-learning kurssille (http://www.taccle.eu/content/view/33/35/lang,en/). Heidän matkakuulumisiaan voi seurata osoitteessa eppuopet.wordpress.com.

Olemme saaneet hankkeemme ja hankeopettajiemme kannalta hienoja uutisia viime viikolla! Niitä lisää seuraavassa artikkelissa. :) Nähdään ITK-messuilla 19.-20.4! Epun esitys perjantaina 20.4 klo 13.15 esityssalissa 22.

Tietoja minusta

Oma valokuva
Epun mediareppu on Tampereen kaupungin Opetushallituksen rahoitustuella toteuttama yhteinen kehittämishanke, jossa etsitään pedagogisia malleja tieto- ja viestintätekniikan käyttöön esi- ja alkuopetuksessa. Blogista löydät hankkeen tuoreimmat kuulumiset. Lisätietoa hankkeen Internetsivuilta: http://koulut.tampere.fi/hankkeet/eppu/

Lukijat